Fiction
Levan Berdzenishvili
Elena Botchorichvili
 DJ Stalingrad
Sasha Filipenko
Andrei Gelasimov
Anatoly Kuznetsov
Sergei Lebedev
Elena Makarova
Irina Odoyevtseva
Vladimir Sorokin
Leo Tolstoi
Crime Novels
Polina Dashkova
Viktoria Platova
Non-fiction
Svetlana Alexievich
Stanislav Belkovski
Vladimir Glozer
Vasilii Golovanov
Mikhail Khodorkovsky
Mikhail Khodorkovsky / Natalia Gevorkyan
Sergei Medvedev
Valerij Panyushkin
Tatyana Velikotnaya et al.
Mikhail Zygar